1. ไปที่ที่หน้า “ตั้งค่าบัญชี” คุณสามารถระบุที่อยู่จัดส่งได้โดยกดแถบ “ที่อยู่จัดส่ง”
  2. ระบบจะแสดงหน้า “ที่อยู่จัดส่ง” จากนั้นให้กด **“เพิ่มที่อยู่”**ระบบจะแสดงหน้า “เพิ่มที่อยู่การจัดส่ง” ให้คุณกรอกรายเอียดลงในช่องต่าง ๆ ตามหัวข้อที่ระบุ
  3. โปรดระบุตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน โดยกดที่แถบ “ใช้ตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน” ให้คุณกด “อนุญาต” การเข้าถึงตำแหน่งของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารของคุณ
  4. ระบบจะแสดงหน้า “เพิ่มที่อยู่การจัดส่ง” บันทึกตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของคุณด้วยเลข ละติจูด/ลองติจูด แล้วกด “ยืนยัน” เพื่อบันทึกรายการหรือเลือกระบุตำแหน่งด้วย Google Map ด้วยการกดแถบ “เลือกจาก Google Map” ระบบจะแสดงหน้า “ระบุตำแหน่ง” โดยเชี่อมต่อกับ Google Map ให้คุณตรวจสอบความถูกต้องแล้วกด “ยืนยันตำแหน่ง”
  5. ระบบจะแสดงหน้า “เพิ่มที่อยู่การจัดส่ง” พร้อมที่อยู่ของคุณตาม Google Map ให้คุณกด “ยืนยัน” เพื่อบันทึกรายการ