• “การจัดส่งที่รองรับ” คือ สินค้าบางรายการที่สามารถใช้ตัวเลือกการจัดส่งร่วมกันได้
  • “การจัดส่งที่ไม่รองรับ” คือ สินค้าบางรายการอาจไม่มีตัวเลือกการจัดส่งร่วมกันหรือต้องการการจัดส่งที่แตกต่างออกไป เช่น สินค้าที่ต้องจัดส่งแบบแช่แข็งหรือแช่เย็น จะไม่สามารถใช้ตัวเลือกการจัดส่งร่วมกันสินค้าที่จัดส่งแบบธรรมดาได้ หรือสินค้าที่จัดส่งโดยบริษัท A จะไม่สามารถใช้จัดส่งร่วมกับสินค้าที่จัดส่งโดยสินค้า B ได้ สามารถสั่งซื้อสินค้าที่มีการจัดส่งคนละแบบด้วยการแยกรายการการสั่งซื้อเท่านั้น