การตั้งค่าน้ำหนัก และขนาดที่ถูกต้อง

  • น้ำหนัก คำนวนจาก น้ำหนักของสินค้ารวมกับน้ำหนักบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์กันกระแทก (หน่วยกิโลกรัม)

  • ขนาด  คำนวนจาก ความกว้าง ความยาว และความสูงของบรรจุภัณฑ์ (หน่วยเซนติเมตร)

  • ค่าขนส่ง จะแสดงราคาตามน้ำหนักและขนาดที่ผู้ขายตั้งค่า ซึ่งจะถูกคำนวนโดยระบบอัตโนมัติ

  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดจากการขนส่ง เนื่องจากการตั้งค่าน้ำหนักและขนาดที่ผิดพลาดของผู้ขาย ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้นเอง แคสปี้จะไม่มีส่วนรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม โดยทางแคสปี้จะมีการแจ้งเรื่องให้ผู้ขายทราบ ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เพื่อเรียกเก็บส่วนต่างจากผู้ขายต่างหาก หรือทำการหักจากยอดขายในระบบ 


  • ท่านสามารถถ่ายภาพสินค้าพร้อมบรรจุภัณฑ์ขณะทำการชั่งเก็บไว้ เพื่อใช้ประกอบในกรณีเกิดข้อพิพาษ โดยรูปถ่ายต้องแสดงให้เห็นสินค้าและน้ำหนักอย่างชัดเจน


มีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2564