“ประเภทผู้ขาย” ในแคสปี้มี 8 ประเภทได้แก่
1. เกษตรกร หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก

2. ผู้ขายในตลาด หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพค้าขายโดยมีหน้าร้านเป็นหลักแหล่งในตลาดแห่งใดแห่งหนึ่ง

3. วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตรที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานรัฐบาล

4. ผู้ขายรายย่อย/อื่น ๆ หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพเกษตรเป็นรายได้เสริม

5. องค์กร หมายถึง องค์กรธุรกิจ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ 

6. สหกรณ์การเกษตร หมายถึง สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้มีอาชีพทางการเกษตร และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์
7. กลุ่มเครือข่าย หมายถึง กลุ่มของคนหรือองค์กรที่มีกิจกรรมทางการเกษตรร่วมกัน

8. มูลนิธิ หมายถึง องค์กรไม่แสวงผลกำไร