ผู้ขายสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลรายรับจากการขายสินค้าได้ที่ ร้านค้า > รายงานทางบัญชี